Untitled Document
 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย

“ตำบลน่าอยู่เขียวขจี  มีส่วนร่วม ฟื้นฟูเกษตรกรรม นำพาการศึกษา  พัฒนาบูรณาการ บริหารบ้านเมืองที่ดี”องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์044-381414 ,044-381329 แฟ็กส์ 044-381329
E-mail:admin@nonthai.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology