หัวข้อ
วันที่
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ(ปรับแผนครั้งที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27-02-2018
     ประกาศ อบต.โนนไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 14-12-2017
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 08-12-2017
     ประกาศอบต.โนนไทย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้า... 08-12-2017
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02-10-2017
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02-10-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล 10-08-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย เรื่องแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ิ 1 16-05-2016
     ประกาศ อบต.โนนไทย เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับปรับปรุง 3 29-04-2016
     แนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำปี2558 18-01-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21-10-2015
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.โนนไทย 14-10-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 02-10-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ... 27-09-2015
     ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 09-08-2015
     ประกาศ อบต.โนนไทย เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 27-07-2015
     ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลโนนไทย เรื่องใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 24-06-2015
     ประกาศ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557-2558 21-10-2014
     ไทยกับอาเซียน 15-01-2014
     ความเป็นมาขออาเซียน 14-01-2014
     เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน 09-01-2014
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 27-09-2013
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 28-06-2013
     ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 20-12-2012
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ 19-12-2012

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์044-381414 ,044-381329 แฟ็กส์ 044-381329
E-mail:admin@nonthai.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology