Untitled Document
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ทำเลที่ตั้ง 

         ตั้งอยู่ในตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ทางทิศตะวันออก         เฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัด 28 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 280 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 67.15 ตารางกิโลเมตร (41,972 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ   ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
ทิศใต้ ติดต่อ   ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลมะค่า ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลสำโรง ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย

การปกครองแบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีจำนวน   17   หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 10  บ้านโนนพริก
หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย หมู่ที่ 11  บ้านดอนแต้ว
หมู่ที่ 3 บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 12  บ้านใหม่
หมู่ที่ 4 บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 13  บ้านสระจรเข้
หมู่ที่ 5 บ้านโคกพรม หมู่ที่ 14  บ้านดอนโบสถ์
หมู่ที่ 6 บ้านด่านกรงกราง  หมู่ที่ 15  บ้านโนนพัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านไร่ หมู่ที่ 16  บ้านม่วงหนองแต้
หมู่ที่ 8   บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 17  บ้านด่านใต้
หมู่ที่ 9 บ้านหลักร้อย  

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน (ยกเว้นหมู่ 1,2,10 พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย)

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 1. บ้านสันเทียะ
 2. บ้านโนนไทย
 3. บ้านโนนมะกอก
 4. บ้านโนนหวาย
 5. บ้านโคกพรม
 6. บ้านด่านกรงกราง
 7. บ้านไร่
 8.  
 9. บ้านดอนทะยิง
 10. บ้านหลักร้อย
 11. บ้านโนนพริก
 12. บ้านดอนแต้ว
 13. บ้านใหม่
 14. บ้านสระจรเข้
 15. บ้านดอนโบสถ์
 16. บ้านโนนพัฒนา
 17. บ้านม่วงหนองแต้
 18. บ้านด่านใต้
นายสมประสงค์  ศิวณิชกุล 
นายประเสริฐ   สุขหลักร้อย 
นางสมใจ   ชาวป่า                                  
นายธนธรณ์  จันทา     (กำนัน ต.โนนไทย)
นายชาญ  สารโชติ 
นายลำดวน  นวลจันทร์ 
นาย สุทิน   อินอ่อน 
นายสุรสิทธิ  ธัญญานนท์
นายสำราญ  ธรรมมานอก 
นายทวิช   นาสันเทียะ                                   
นายสายันต์  จอกเกาะ                                 
นายศิริ  บริบูรณ์ 
นายบุญเรือง  ชั่งดี 
นายคูณ  อยู่เย็น 
นายชัย  หลอดคำ 
นายสุวรรณ์ คำสีทอง 
นายสวน  เพชรนิล

ลักษณะภูมิประเทศ

      เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มชื้นได้น้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ  มีเกลือขึ้นอยู่ทั่วไป

แหล่งน้ำ  

      พื้นที่ทางตอนบนและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  มีลำห้วยลำเชียงไกร และลำซันโพรง    ไหลผ่าน  เมื่อเข้ามาพื้นที่หมู่บ้านมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น  เรียกลำมาส  ลำห้วยด่าน ลำห้วยสวาย ลำห้วยสันเทียะ ลำห้วยก๋องแก๋ง  แต่เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำจะเริ่มแห้งขอดและมักจะประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ  และสภาพน้ำเริ่มเค็ม

ลักษณะภูมิอากาศ 

      เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวท้องถิ่นอื่นในตำบลโนนไทย ได้แก่ เทศบาลตำบลโนนไทย

เนื้อที่เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย  ประมาณ  41,972  ไร่  หรือ 67.15      ตารางกิโลเมตร  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 


 

หมู่ที่

บ้าน

เนื้อที่ (ไร่ )

อันดับ

1

สันเทียะ

2,857

8

2

โนนไทย

1,286

15

3

โนนมะกอก

2,988

7

4

โนนหวาย

2,988

6

5

โคกพรม

3,285

2

6

ด่านกรงกราง

1,700

13

7

ไร่

3,765

1

8

ดอนทะยิง

3,067

4

9

หลักร้อย

3,067

4

10

โนนพริก

1,220

16

11

ดอนแต้ว

2,207

9

12

ใหม่

3,019

5

13

สระจรเข้

3,276

3

14

ดอนโบสถ์

1,663

14

15

โนนพัฒนา

1,963

10

16

ม่วงหนองแต้

1,725

12

17

ด่านใต้

1,896

11

    การใช้ที่ดินในเขต อบต.
 
ลำดับที่
ประเภทการใช้ที่ดิน
พื้นที่
ร้อยละ

1

ที่พักอาศัย , สถานที่ราชการ

4,295

  9.8

2

เกษตรกรรม

38,972

89.7

3

แหล่งน้ำ

    204

0.46

4

อื่นๆ

     17

0.04องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์044-381414 ,044-381329 แฟ็กส์ 044-381329
E-mail:admin@nonthai.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology