Untitled Document
 

ข้อมูลชุมชน


สรุปข้อมูลจำนวนประชากร

ตำบลโนนไทย     อำเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา
สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อำเภอโนนไทย   ณ เดือนกันยายน  พ.ศ.  2549

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

สันเทียะ

210

244

454

193

2

โนนไทย

28

43

70

28

3

โนนมะกอก

179

205

384

104

4

โนนหวาย

303

322

625

152

5

โคกพรม

491

476

967

224

6

ด่านกรงกราง

307

311

618

162

7

ไร่

415

402

817

175

8

ดอนทะยิง

163

164

327

83

9

หลักร้อย

332

346

678

158

10

โนนพริก

34

31

65

29

11

ดอนแต้ว

393

389

782

202

12

ใหม่

473

523

996

237

13

สระจรเข้

471

444

915

251

14

ดอนโบสถ์

150

168

318

80

15

โนนพัฒนา

103

100

203

64

16

ม่วงหนองแต้

106

109

215

55

17

ด่านใต้

314

321

635

146

รวม

4,471

4,598


9,069


2,343


รายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อปี  เรียงลำดับจากน้อยไปมาก  พ.ศ 2549

จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย ตำบลโนนไทย

ลำดับของตำบล
หมู่ที่
หมู่บ้าน
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)

1

15

โนนพัฒนา

34,465

2

6

ด่านกรงกราง

37,669

3

9

หลักร้อย

38,123

4

3

โนนมะกอก

39,150

5

17

ด่านใต้

39,372

6

12

ใหม่

39,920

7

7

ไร่

41,119

8

16

ม่วงหนองแต้

43,954

9

2

โนนไทย

44,166

10

5

โคกพรม

45,958

11

4

โนนหวาย

46,090

12

13

สระจระเข้

46,636

13

11

ดอนแต้ว

50,321

14

14

ดอนโบสถ์

53,919

15

1

สันเทียะ

61,089

16

8

ดอนทะยิง

63,020

17

10

โนนพริก

90,052

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่

44,882

    ข้อมูล : จากการสำรวจ จปฐ. และ กชช. 2 ค.  ปี  2549องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์044-381414 ,044-381329 แฟ็กส์ 044-381329
E-mail:admin@nonthai.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology