โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม(ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน) ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม(ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดทเมื่อ : 27-06-2018 04:17:45


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์044-381414 ,044-381329 แฟ็กส์ 044-381329
E-mail:admin@nonthai.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology